Van het Vriendenbestuur

Activiteiten voor de Vrienden

Voor dit cursusjaar staan een drietal vriendenactiviteiten op stapel waarop we u willen attenderen. Bij die ontmoetingen gaat het om een lezing gelardeerd met discussie en gezelligheid.

De eerste Vriendendag dit cursusjaar vindt plaats in Leeuwarden en wel op vrijdag 15 november. Daarin neemt Michiel de Boer, onderzoeker naar de interactie tussen maatschappij en digitalisering, ons mee op een tocht door de digitale wereld in verleden, heden en toekomst. Wat staat ons te wachten? En wat betekent dat voor u en mij? U vindt de uitnodiging in deze Vriendenpost.

De tweede Vriendendag staat in het teken van migratie. Leo Lucassen, hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, doet al vele jaren onderzoek naar migratie. Hij zal, na een digitale presentatie, ingaan op al uw en onze vragen. We verzoeken u daarvoor alvast vrijdag 6 maart 2020 in uw agenda te reserveren. Deze vriendendag vindt plaats in Groningen.

Als derde activiteit staat er als vanouds een Vriendenexcursie naar musea op stapel. Onder de informatieve en inspirerende leiding van Kunstgeschiedenisdocent Loes Rotshuizen zullen we op dinsdag 21 april zuidwaarts reizen. De keuze voor de musea moet nog gemaakt worden, daarover later meer. Ditmaal willen we ervoor zorgen dat vrienden uit Groningen / Drenthe en uit Friesland elkaar kunnen treffen om vervolgens samen in één touringcar verder te reizen. De lezingen zijn voor HOVO-vrienden en -donateurs gratis toegankelijk. Voor de excursie zal een bijdrage in de kosten gevraagd worden.

Activiteiten van de Vrienden.

In overleg met Jacqueline Kampman bespraken we welke bijdrage aan HOVO zij het liefst van de Vrienden krijgt. Jacqueline blikte terug op de startjaren waarin vrienden hand- en spandiensten verrichtten. Zo waren er ieder trimester enthousiaste vrienden die programma’s in enveloppen staken, postzegels plakten, folders verspreidden in bibliotheken of gastvrouw/heer waren voor de emeriti-hoogleraren die de cursussen gaven. Dat is allang niet meer nodig, hoewel…. Jacqueline vroeg ons om toch weer een vrijwillige begeleider te zoeken die bij een cursus met wisselende docenten en veel cursisten de verbindende schakel wil zijn tussen docenten en locatiebeheerder en tussen cursisten en docent. Die vraag bereikte u half september. Ook wervende activiteiten blijven welkom zoals een stand bemensen om bezoekers te interesseren voor HOVO-cursussen, bijv. bij de Dag van de Groninger Geschiedenis (12 oktober 2019) of wellicht ook bij iets soortgelijks in Assen of Leeuwarden.

Vrienden en het HOVO-bestuur

Zoals u weet ben ik als adviseur toegevoegd aan het HOVO-bestuur. De afgelopen jaren heb ik, met het vriendenbestuur, namens u meegedacht bij het geleidelijk invoeren van de BTW in de kostenprijs, bij het juridisch verweer tegen die BTW en bij de toekomstmogelijkheden van HOVO in Groningen, Friesland en Drenthe. HOVO Noord-Nederland zal met kortere cursussen en actuele onderwerpen meer gericht worden op het werven van wat jongere cursisten. Hopelijk wordt er in de nabije toekomst ook geëxperimenteerd met de digitale mogelijkheden die in universitair- en HBO-onderwijs al usance zijn. Na de aantrekkelijke studiegids worden nu ook de informatisering, vooral t.b.v. de inschrijving, en de website verbeterd. Een nieuw marketingplan moet de naamsbekendheid en toeloop van cursisten doen toenemen. Er wordt hard gewerkt op de HOVO-burelen.

Bedankt Activiteitencommissie Friesland

Deze zomer hebben we afscheid genomen van de activiteitencommissie Friesland. Jarenlang hebben PW Tanja, Rina Pluim, Nannie Nanninga, Hans van Daal en hun voorgangers zich met enthousiasme en creativiteit ingezet voor de Activiteitencommissie Friesland. Zij hebben besloten geen nieuwe commissieleden te zoeken, maar de commissie op te heffen. Jammer maar begrijpelijk. Vele lezingen, museumexcursies (in samenwerking met Loes Rotshuizen), filmdagen en debatten hebben zij georganiseerd, vaak met plezier. De laatste jaren nam de deelname helaas gestaag af. Daarom was het vaak onzeker wat wel en niet door kon gaan. Met een bescheiden blijk van waardering hebben we hen hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en de vele boeiende activiteiten die zij organiseerden.

Vriendenbestuur en de toekomst

We zijn aangenaam verrast dat Rina Pluim uit de Activiteitencommissie zich beschikbaar heeft gesteld als kandidaat-bestuurslid van de Vrienden. Natuurlijk is ze van harte welkom in het bestuur, maar Rina wil het eerste jaar bekijken in hoeverre zij wil en kan bijdragen aan de toekomst van het Vriendenbestuur. Dat geldt evenzeer voor Dick Laning (voorheen docent en leidinggevende bij de NHL) die bereid gevonden werd kandidaat-bestuurslid te zijn. Verheugend is dat zij beiden meteen bereid waren de ongetwijfeld boeiende Vriendendag in Leeuwarden te organiseren. Ook voor de museumexcursie is Rina de verbindende schakel naar Nannie Nanninga die samen met Loes Rotshuizen garant staat voor een prachtige, goedgeorganiseerde excursie. Vanuit Leeuwarden hebben zij met succes al vele museumexcursies georganiseerd. Vooral vrienden uit Friesland waren enthousiaste deelnemers.

Intussen zijn het bestuur van de vrienden en van het Steunfonds met elkaar in overleg om te onderzoeken in hoeverre zij kunnen samenwerken. Dat betekent in ieder geval dat de donateurs worden uitgenodigd voor de activiteiten van de vrienden. Toch is daarmee de toekomst van het Vriendenbestuur nog niet verzekerd. Bent u die HOVO-cursist die geniet van wat HOVO biedt en die graag nieuw elan aan de vrienden van HOVO wil geven? Meld u zich dan bij een van ons?! Dan nemen wij contact met u op.

Tenslotte

Het najaarsprogramma van HOVO Noord-Nederland biedt u een prachtig palet aan cursussen. We hopen dat u een keuze hebt kunnen maken en zult genieten van de boeiende en inspirerende kennis die de docenten u te bieden hebben.

Namens het Vriendenbestuur,

Emmy Okkerse, voorzitter

Terug naar Vriendenpost oktober 2019