Brief

Stichting Vrienden van de Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland- Drenthe Secretariaat:
Viaductweg 15, 9751 HN Haren
Tel. 050-4062114

Haren, 7 december 2019

Aan de Vrienden van de Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland-Drenthe
(nu: HOVO Noord-Nederland, hierna te noemen HOVO NN)

Geachte Vrienden,

Het bestuur van de ‘Stichting Vrienden van de Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland-Drenthe’ (hierna te noemen de Stichting) heeft besloten tot opheffing van deze Stichting. Hiervoor zijn een drietal redenen te noemen:

    • De professionele organisatie van HOVO NN geeft aan geen belang meer te hebben bij ondersteuning (hand- en spandiensten) van de Stichting voor de organisatie[1]. HOVO NN zegt bovendien via de cursusenquête voldoende inzicht te krijgen in de educatieve wensen van haar cursisten. Ook aan de internationale activiteiten en contacten van de Stichting Vrienden hecht HOVO NN geen belang meer. De actieve inzet van vele vrienden is daarom niet meer nodig. Uw voorzitter werd en wordt evenwel nog steeds gehoord als adviseur van het bestuur van HOVO NN.
    • Aan sociale, culturele en educatieve Vriendenactiviteiten[2] blijkt steeds minder behoefte. Informatieve en aangeklede lezingen, filmmiddagen, debatten en museumexcursies worden steeds minder bezocht m.u.v. bijzondere, prijzige en desalniettemin gratis Vriendendagen. En hoewel ook introducees daar welkom waren, leidde dat vrijwel nooit tot aanmeldingen van nieuwe vrienden. Ook de Activiteitencommissie Friesland heeft zichzelf om dergelijke redenen ontbonden. En de vierhoofdige redactie van de Vriendenpost die jarenlang driemaal per jaar een Vriendenpost verzorgde, bestaat sinds kort nog slechts uit één redactielid.
    • Een eerder uitgebreid schrijven aan u (d.d. 17 mei 2018) alsmede oproepen in de Vriendenpost hebben het laatste jaar slechts enkele gesprekken met potentiële kandidaten opgeleverd. Dat resulteerde niet in nieuwe bestuursleden. Ook de in de Vriendenpost genoemde kandidaat-bestuursleden opteren weloverwogen niet voor een bestuursfunctie.

Na ampele beraadslagingen zijn de bovengenoemde redenen voor alle zittende  bestuursleden aanleiding om over te gaan tot ontbinding van de Stichting. De in de laatste Vriendenpost aangekondigde lezing en excursie zullen daarom ook geen doorgang vinden.

Mocht u deze Stichting willen behouden en een bestuur – bestaande uit tenminste vijf  personen – kunnen vormen, dan moet u dat vóór1 februari 2020 aan onze secretaris laten weten. Volgens de statuten van de Stichting moet dit bestuur uit vrienden en/of HOVO-cursisten bestaan, waaronder tenminste één (voormalige) medewerker van een van de bestuurlijk aan HOVO NN gelieerde onderwijsinstellingen (Rijkshogeschool Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHLStenden Hogeschool Leeuwarden). Dit bestuur moet voor het huidige bestuur acceptabel zijn.

Het batig saldo van de Stichting zal na aftrek van kosten niet eerder dan 1 februari 2020 worden overgemaakt aan de ‘Stichting Steunfonds van de Seniorenacademie (HOVO) Groningen en Drenthe’ of aan een vergelijkbaar goed doel.

We danken u voor uw inzet, donaties en betrokkenheid bij de Stichting

en wensen u alle goeds en vele boeiende HOVO-cursussen toe.

 

Met een hartelijke groet,

mede namens de overige bestuursleden,

Emmy Okkerse, voorzitter

  • [1] Doel: het ondersteunen van de Senioren Academie HOVO Groningen-Friesland-Drenthe,

[2]      alsmede het bevorderen van sociale, culturele en educatieve belangen van cursisten.